میزان تخفیف والدین CGH مبتلا

همکار محترم

به اطلاع می رساند در صورتیکه در ژنوم نمونه های CGH (Prenatal, postnatal, POC) CNV دیده شود که نیاز به بررسی پدر و مادر به روش Oligo array CGH باشد،یکی از والدین با پرداخت هزینه کامل و والد دیگر با 60 درصد تخفیف انجام می شود.  در مورد نمونه های Postnatal، به نوبت کار انجام می شود و درصورتیکه والد اول CNV مربوطه را داشته باشد نیازی به انجام تست والد دوم نیست.